Wanneer kun je een ondertoezichtstelling of machtiging uithuisplaatsing niet verlengen?

Indien je van mening bent dat er geen gronden meer zijn voor de ondertoezichtstelling (OTS) en/ of een Uithuisplaatsing, (UHP), wordt een "voornemen niet verlengen" ingediend bij de Raad voor de Kinderbescherming, (de Raad). De Raad wordt betrokken om het besluit van Jeugdbescherming te toetsen.

Twaalf weken voor het aflopen van de maatregel wordt het gezin in het basisteamoverleg besproken. Hier wordt het besluit genomen om de machtiging wel/niet te verlengen. Indien de machtiging niet wordt verlengd, dan wordt dit met het gezin besproken. Eveneens wordt het voornemen van Jeugdbescherming om de machtiging niet te verlengen neergelegd bij de Raad. Dit moet **10 weken** voor het aflopen van de maatregel. Hiervoor wordt het gezinsplan (met bijbehorende koptekst) verstrekt. De Raad toetst dan of zij het eens zijn met dit besluit. Op deze wijze controleert de Raad het besluit van Jeugdbescherming.

Hoe gaat een niet verlenging van de ondertoezichtstelling en/ of Machtiging uithuisplaatsing in zijn werk?

Twaalf weken voor het aflopen van de ondertoezichtstelling en/ of machtiging uithuisplaatsing wordt het gezin in het basisteamoverleg besproken.

  • Je brengt je voornemen voor niet verlengen OTS en/ of machtiging UHP in het basisteamoverleg in. Je zorgt dat de doelen geëvalueerd zijn en de Samenvatting en Conclusie (van gezinsplan) geschreven is en antwoord geeft op de volgende vragen:
    • Bij dit voornemen zijn de volgende overwegingen gemaakt door Jeugdbescherming. Bijv. voor- en nadelen van wel of geen (verlenging) ondertoezichtstelling/machtiging uithuisplaatsing, mogelijkheden en onmogelijkheden van gezin, gezinspatronen en thema's, eerdere ervaringen. Bij UHP denk aan: eerdere ervaringen met uithuisplaatsingen broertjes en zusjes, thuis blijven of uit huis plaatsen, wel of geen netwerkplaatsing, pleeggezin of semi residentieel.Knitwear Fedeli Jumpers Knitwear Fedeli Jumpers Knitwear Fedeli wITqX0x
    • Beschrijf waarom de ondertoezichtstelling en/of machtiging uithuisplaatsing niet nodig is om de doelen te behalen en/ of geen meerwaarde heeft.
    • Kop mening betrokkenen: altijd invullen. Mocht je deze niet weten/kennen dan uitleggen waarom niet.
    • De koptekst van je gezinsplan: Gezinsplan en verloop tbv vernemen niet verlengen ondertoezichtstelling aan de Raad voor de Kinderbescherming

Hier besluit je om bij de Raad een voornemen "ondertoezichtstelling niet te verlengen" in te dienen. Of het verzoek om te verlengen in te dienen bij de Rechtbank. Het besluit wordt met het gezin besproken. Hiervoor wordt het gezinsplan gebruikt. De Raad toetst of zij het eens zijn met dit voornemen. Op deze wijze controleert de Raad het besluit van Jeugdbescherming.

NB! Het niet verlengen van een machtiging uithuisplaatsing kan gevolgen hebben voor de financiële rechten en plichten van een jeugdige. Neem voor meer informatie contact op met Team Finance.

Wat levert het op?

Wanneer de Raad akkoord is met het voornemen van Jeugdbescherming, dan kun je de OTS laten aflopen en verder gaan in het drang kader of af sluiten.

Als de Raad het niet eens is

Indien de Raad het niet eens is met het besluit van Jeugdbescherming, dan treedt de Raad met jou in overleg. Als alsnog overeenstemming volgt, sluit de Raad de toetsing af. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, stuurt de Raad hiervan een schriftelijk mededeling aan Jeugdbescherming en de belanghebbenden. In dit bericht worden de redenen vermeld waarom de Raad niet akkoord is met de niet-verlenging en een onderzoek zal starten. De Raad dient dan uiteindelijk een verlengingsverzoek in.

Niet verlenging

Jeugdbescherming kan de beslissing nemen om geen verzoekschrift strekkende tot verlenging van de OTS in te dienen bij de kinderrechter. De OTS loopt dan af na afloop van de (verlengings)termijn. Jeugdbescherming is in die gevallen verplicht om de Raad voor de Kinderbescherming van de beslissing om de OTS niet te verlengen twee maanden voor het verstrijken van de duur van de ondertoezichtstelling.

Er is geen toestemming van de Raad voor de niet-verlenging noodzakelijk. Wel moeten aan de Raad het plan van aanpak en een afsluitrapportage worden verstrekt. De Raad oefent op deze wijze controle uit en kan besluiten om alsnog een verzoek tot verlenging van de OTS in te dienen.

Meer informatie over de toetsende taak van de Raad is te vinden in het samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming.
De kinderrechter kan besluiten om het verlengingsverzoek van de Raad niet toe te wijzen, op deze wijze komt er ook een einde aan de OTS.

Attachments